Keuring elektrische installatie

Verzekeraars en de Arbowet verplichten dat elektrische installaties periodiek worden gekeurd. Elektrische installaties vormen namelijk een belangrijke oorzaak voor storingen, ongevallen en brand.

Als bewoner, maar ook als werkgever wil je er dus van overtuigd zijn dat jouw elektrische installatie veilig is, goed functioneert en voldoet aan alle wet- en regelgeving die voor de installatie geldt.

Samenverbouwen.nu heeft de expertise in huis om elektrische installaties te inspecteren, onderhouden en beheren volgens de geldende voorschriften.

Nieuwe en bestaande installaties keuren

Voor een nieuwe elektrische installatie is er de verplichting om deze te inspecteren en door te meten.

Dit geldt tevens voor een installatie waarop ingrijpende veranderingen zijn toegepast.
Ook voor bestaande installaties zijn er voorschriften voor wat betreft de periodieke inspectie.
Al deze voorschriften staan duidelijk omschreven in de NEN 1010.

NEN 1010 keuring elektrische installatie

Wanneer jouw elektrische installatie een keuring volgens NEN 1010 ondergaat, wordt deze op verschillende aspecten getoetst.

Allereerst vindt er een visuele inspectie plaats, waarna een meting en beproeving plaatsvindt waarin wordt gekeken in hoeverre de installatie voldoet aan de eisen.

Bij de visuele inspectie wordt bekeken of:

 • de noodzakelijke tekeningen aanwezig zijn en de juiste informatie vermeld is;
 • de verschillende (installatie)delen eenduidig herkenbaar zijn;
 • de eventuele aanwezige beschadigingen geen gevaar veroorzaken;
 • er geen zichtbare tekenen van oververhitting zijn;
 • de verbindingen van de zichtbare beschermingsleidingen, inclusief vereffeningsleidingen, in orde zijn;
 • de veiligheidsketens in orde zijn;
 • de elektrische installatie past bij de huidige gebruikseisen en volgens de geldende voorschriften is uitgevoerd.

Bij de meting en beproeving wordt gemeten en getest of de installatie voldoet aan de voorschriften betreffende:

 • de beschermingsleidingen (inclusief vereffeningsleidingen en hun verbindingen);
 • de circuit impedanties van de foutstroomketens;
 • de aardverspreidingsweerstand van aardelektrode(n);
 • het elektrisch materiaal ten minste in overeenstemming is met de installatie-eisen (zoals vastgelegd in product- of installatienormen en leveranciersvoorschriften);
 • de isolatieweerstand van elk gedeelte van de elektrische installatie;
 • de veilige scheiding van stroomketens;
 • de goede werking van aardlekbeveiligingen;
 • de goede werking van schakelende beveiligingstoestellen tegen overstroom;
 • de goede werking van veiligheidsketens;
 • de deugdelijkheid van de verbindingen.

Na de inspectie ontvang je van ons een rapportage van de geïnspecteerde installatie, met indien nodig aanbevelingen voor verbetering van de installatie.
De kosten voor de keuring bedragen €695,- excl. BTW en excl. reiskosten (€ 0,50 p/km).

Vraag hier je keuring aan.

Cursus elektrotechniek

NEN 1010 en NEN 3140 worden beiden behandeld in de cursus elektrotechniek.

Aanvragen keuring elektrische installatie

5 + 9 =